21 April 2014

BEAUTY: Dior Multi-Look Makeup Palette

In my handbag is a constant mess. No matter how much I try, nothing helps. The bigger the handbag, the greater the mess. Currently, I carry wherever I go a huge shopper bag from Zara. You will find there pieces of papier, scattered eye shadows, chewing gum, candies, business cards, keys, key finder, lipsticks and more. It is scary to look inside. To organize my life a bit better and not be longer afraid of my handbag, I bought a makeup in travel size.

V mojej kabelke je neustály neporiadok. Nech sa snažím jak sa snažím, nič nepomáha. Čím väčšia kabelka, tým väčší (slovo, ktoré to vystihuje) bordel. Momentálne nosím všade so sebou obrovský shopper bag zo Zary. Nájdete v ňom papieriky, rozsypané očné tiene, žuvačky, cukríky, vizitky, kľúče, hľadač kľúčov, rúže a iné. Strach pozrieť do vnútra. Aby som sa svojej kabelky prestala báť a trochu si zorganizovala život, dala som sa na makeupy v cestovnom balení.

dior makeup

The searching took me a few days, but then I found the Dior Multi-Look Makeup Palette, which has almost everything I need - highlighter, powder with a small sponge, with which, after wetting it, you achieve a higher coverage, black gel eyeliner with an applicator, pearl eye shadows in three natural shades of cream in five star consistence and an applicator, three lip glosses with an applicator, from which one can be used as a blush and a super flexible mascara Diorshow Iconic (check the video and you will understand). It is all wrapped in a sleek zipped half leather, half textile gray-black case.

Po pátraní, ktoré mi zabralo niekoľko dní, som našla Dior Multi-Look Makeup Palette, ktorá má takmer všetko, čo potrebujem – rozjasňovač, púder s malou špongiou, po ktorej navlhčení dosiahnete vyššie krytie, gelovú čiernu linku na oči s aplikátorom, perleťové očné tiene v troch prirodzených odtieňoch a v päť hviezdičkovej krémovej existencii, k tomu aplikátor, tri lesky na pery a aplikátor, z ktorých je jeden možné použiť ako tvárenku a super flexibilnú maskaru Diorshow Iconic (pozrite si video a budeme si rozumieť). Všetko je to zabalené v elegantnom zazipsovanom napoly koženom, napoly plátenom šedočiernom púzdre.


What I miss, is a concealer and a darker eye shadow, which would replace the eyebrow set. But if you have a perfect skin and naturally dark eyebrows, you will not miss these two little things.

You´ll get Dior Multi-Look Makeup Palette at the VogueMagic for $ 31.90.

And what interesting is in your handbag?

Čo mi v balení chýba, je korektor a tmavší tieň na oči, ktorý by nahradil eybrow set. Ale ak máte perfektnú plěť a prirodzene tmavé obočie, tak vám tieto dve maličkosti chýbať nebudú.

Paletku zoženiete v eshope VogueMagic za $ 31.90.

Čo zaujímavé je vo vašej kabelke?

18 April 2014

SHOPPING: Horror prom story

Here is the story.

I was in the last year of a nursing school, the whole class had hectically prepared for prom, on the neck eighteen and in addition I had a boyfriend, who did not love me.

To find a dress for prom, the ceremony event of the year, in which I would not look like a scarecrow in poppy field, was not that easy like today. Go to www.dressale.com, choose design, click, select a color, click, size, click again. Ten clicks and you have a beautiful dress.

Tu je jeden príbeh.

Bola som v poslednom ročníku zdravotníckej školy, celá trieda sa hekticky pripravovala na stužkovú, na krku osemnásť a okrem toho som mala priateľa, ktorý ma nemiloval.

Nájsť šaty na stužkovú slávnosť, udalosť roku, v ktorých by som nevyzerala ako strašiak do maku, nebolo také jednoduché ako dnes. Choď na www.dressale.com, vyber dizajn, klikni, vyber farbu, klikni, veľkosť, zase klikni. Desať kliknutí a máte doma krásne šaty.

dressale

When I finally found something maxi, a velvet dress in dark blue color, which did not look best with my figure, I got a new problem. My boyfriend, who did not love me, announced three days before prom, without giving any reason, that he unfortunatelly won´t be my partner for the ceremony. I think that he did not say even unfortunately, or any other word that could sounds like an apology. I got into a difficult situation - a teenager, without partner, alone and humiliated. Rescued by a cousin of one of my classmates, whom I had not seen in my life, but it was told to me, that he is a nice guy and he truly was. He brought me a pendant, a small elephant made ​​of gold, for which I could not even say thank you, because I lost the voice during the day D and he smiled pretty at me the whole evening. The hairstylist had created something like a several storeyed wedding cake out of my long blonde hair. I paid obediently and with tears in my eyes I picked for two hours the hairclips out of my hair. The shoes that I have found, were about a full number bigger than I needed. Not only, that I could not dance, I could not even walk in them.
Keď som konečne zohnala niečo maxi, tmavomodré a zamatové, čo mojej postave práve najviac nelichotilo, vyskytol sa ďalší problém. Môj priateľ, ktorý ma nemiloval mi tri dni pred stužkovou, bez udania dôvodu oznámil, že mi za partnera bohužiaľ nepôjde. Myslím, že ani nepovedal bohužiaľ alebo akékoľvek iné slovo, ktoré by pripomínalo ospravedlnenie. Dostala som sa do prekérnej situácie - tínedžerka, bez stužkára, sama a ponížená. Zachránil ma bratranec spolužiačky, ktorého som predtým v živote nevidela, ale bolo mi povedané, že je to milý chlapec a veru že bol. Priniesol mi prívesok, malého slona zo zlata, za ktorý som ani nemohla poďakovať, pretože som v deň D stratila hlas a celý večer sa na mňa pekne usmieval. Kaderníčka mi z mojej blond hrivy vytvorila niečo ako niekoľko poschodovú svadobnú tortu. Poslušne som zaplatila a so slzami v očiach som na internáte vyberala dve hodiny sponky z vlasov. Topánky, ktoré som zohnala boli o celé jedno číslo väčšie, než by som potrebovala. Nielen že som v nich nemohla tancovať, ale nemohla som v nich ani chodiť.It was Friday the thirteenth, November 1998. I did not believe in superstition or black cats, since then I did. Nowadays I am visiting the Sibyla, I let her to read from my hand and I do not forget about horoscopes. And to make my life easier, I am shopping at the Dressale.

What is your prom story? Was it a disaster too? Or was it cool? Let me know. I would really like to know.
Bol piatok trinásteho, november 1998. Ak som dovtedy neverila na povery a čierne mačky, tak odvtedy už áno. Dnes navštevujem Sibylu, nechávam si čítať z ruky a nezabúdam ani na horoskopy. A aby som si uľahčila život, nakupujem v Dressale.

Aká bola vaša stužková? Bola to katastrofa? Bolo to v pohode? Napíšte mi. Rada by som to vedela.

15 April 2014

EVENT: Baselworld 2014

One should go to the biggest jewelry exhibition in the world - Baselworld 2014 in Switzerland prepared, because it is enormous exhibition, it sprawls in several halls and on several floors. I downloaded to my phone apps like Brand Book 2014 ang Baselworld Guide 2014, which includes a map and a list of brands and I also printed map of parking for press and one beautiful sunny Sunday i went there.

Človek by mal ísť na najväčšiu exhibíciu šperkov na svete - Baselworld 2014 vo Švajčiarsku pripravený, pretože je to exhibícia enormná, rozlieha sa v niekoľkých pavilónoch a na niekoľkých poschodiach. Stiahla som si do mobilu aplikáciu Brand Book 2014 a Baselworld Guide 2014, ktorá zahŕňa mapu a zoznam značiek, vytlačila mapu parkoviska pre press a v jednu krásnu slnečnú nedeľu vyrazila.


The plan was simple - to see the biggest diamond, the longest chain of pearls and most precise watch ever, everything to document and show you the sensations.

Sometimes does not go all according to plan. After a few minutes in the hall 1.1 I was afraid to pull half kilogram camera from my handbag and ask anything, because all I heard was only no photo please, only invited (Swarovski, Hublot and was really looking forward to see the feathered watch at the Dior and others). I even felt in some moments like a thief of the Mona Lisa. Photos that I took are only fragments from the exhibition, because most of the jewelry was not allowed to take pictures, even with the press badge, which I luckily got. All around could be seen feared CEOs, scared that they could lose their exceptional designs. I went to Basel with high expectations, but in the end I was disappointed and confused, why am I there, what am I supposed to do there and what is the purpose of this largest worldwide exhibition. I assumed - to show, to interest and sell. But if to some stands you even can not go in, nor take pictures or reach someone from the PR team, because you are not invited, because you are not a celebrity or other form of VIP, it complicates things a bit. Instead of photo I can only describe by words a beautiful diamond necklace, made ​​of platinum and of hundreds 0.2 carat diamonds, because of which I stopped to breathe for a moment... But how big imagination do You have - my fellow followers? Would itbe enough for you this post without pictures?

Many brands had a truly impressive presentation, behind which stood the best designers ever and it is hard to say which one was the best. Impressed me Emporio Armani with his safe-deposit entrance, Swarovski with embellished Mini Cooper, Fabergé and Charriol.

Plán bol jasný - vidieť najväčší diamant, najdlhšiu reťaz perlí a najpresnejšie hodinky vôbec, všetko to poriadne zdokumentovať a ukázať vám senzácie.

Niekedy však nejde presne všetko tak, ako by sme chceli. Už po niekoľkých minutách v hale č. 1.1 som sa bála vytiahnuť polkilový fotoaparát z kabelky a čokoľvek sa opýtať, pretože všetko čo som počula bolo len no photo please, only invited (Swarovski, Hublot a Dior, do ktorého som sa tešila na hodinky s páperím a ďalší). Dokonca som si v niektorých chvíľach pripadala ako zlodej Mony Lisy. Fotky, ktoré som nafotila, sú len fragmenty exhibície, pretože väčšinu šperkov skrátka nebolo povolené fotiť a to ani s press legitkou, ktorú som šťastne dostala. Doteraz nechápem, k čomu mi vlastne bola.? Všade okolo bolo možné vidieť vystrašených CEO, ktorí sa obávali, žeby mohli prísť o svoje výnimočné dizajny. Do Baselu som vyrazila s veľkým očakávaním, ale nakoniec som bola sklamaná a celá zmetená z toho, prečo tam vlastne som, čo tam mám vôbec robiť a čo je účelom tejto najväčšej celosvetovej výstavy. Predpokladala som, že ukázať, zaujať a predať. Ale ak do niektorých stánkov nemôžete ani vstúpiť, ani fotiť, ani zastihnúť niekoho z PR tímu, pretože nie ste pozvaní, pretože nie ste celebrita alebo iná forma VIP, tak to veci trochu komplikuje. Namiesto fotky môžem len slovami opísať nádherný diamantový náhrdelník, vyrobený z platiny a stoviek 0.2 karátových diamantov, kvôli ktorému som na chvíľku prestala dýchať... Ale akú veľkú predstavivosť máte Vy - moje čitateľky? A stačil by vám tento príspevok bez obrázkov?

Veľa značiek malo vskutku impresívnu prezentáciu, za ktorou stáli najlepší dizajnéri vôbec a je ťažké povedať ktorá z nich bola najlepšia. Zapôsobil na mňa Emporio Armani so svojim trezorovým vchodom, Swarovski s vykamienkovaným Mini Cooperom, Fabergé a Charriol.


For example, such a Breitling tried to impress you with a pool full of fish. And yes. People were stopping by and looked and stopping by and watched. And of course me too. But I thought - from where are all those fish? Are they borrowed or stolen? They must miss somewhere. Where is the Nemo?

Napríklad taký Breitling sa snažil zaujať bazénom plným rýb. A áno. Ľudia sa zastavovali a pozerali a zastavovali a pozerali. A ja samozrejme tiež. Ale pomyslela som si - odkiaľ sú všetky tie ryby? Sú požičané alebo ukradnuté? Niekde musia chýbať. A kde je Nemo?


Another breathtaking jewelry I found at Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, a ring of 18 carat gold, with a pink coral admit and diamonds for $ 23000 at brand Sutra Jewels, which decorate Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama and many other beautiful women all around the world and it decorate my instagram profil as well here.

Ďalšie dych berúce šperky som našla v Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, prsteň z 18 karátového zlata, s ružovým korálom uprostred a diamantmi za $ 23000 u značky Sutra Jewels, ktorá zdobí Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obamovú a mnoho ďalších krásnych žien po celom svete a zdobí aj môj instagramový profil tu.


It takes 5 years to pearl oyster to become from a grain of sand, the lofty 3 centimeter pearl. I had no idea there is such a thing possible. Australian brand Autore puts them on the thread and offers for (hold on) $ 1000000. If you are a bit dizzy of those zeros, would be better if I will write it in word - million dollars.

Perlorodke trvá 5 rokov, než sa zo zrnka piesku stane vznešená 3 centimetrové perla. Vôbec som netušila, že je niečo také možné. Australská značka Autore ich navlieka na jednu niť a ponúka za (držte sa) $ 1000000. Ak sa vám z toľkých núl trochu točí v hlave, tak to radšej napíšem slovom - milión dolárov.


At Baselworld 2015 of course I'm going too. I will get dressed as Elvis, I will arm myself with a hidden camera, microphone and other conveniences, that I could bring you the best of.

Na Baselworld 2015 sa samozrejme chystám tiež. Tentoraz sa prezlečiem za Elvisa, vyzbrojím skrytou kamerou, mikrofónom a ďalšími vymoženosťami, len aby som vám mohla priniesť the best of.


12 April 2014

LOOK: Beauty in the details

Last weekend, when I had to photo shoot this outfit, it was not one of my best. Just to find someone who could apply the false eyelashes on my  eyes took me over two hours.To do this it is usually a job for my talented makeup artist Iris, but she had to do Something Very Important in Germany. You know, good makeup artists are hard to find nowadays.

After half an hour of gluing at home in front of the mirror, when I destroyed three pairs of eyelashes and totally glued my eyes, I decided to find a stand-in for Iris, which was a very good idea, but to find an acceptable one, was not that simple. 

Even in the luxury department store Jelmoli in central Zurich, their specialized makeup artist could not stick the false eyelashes, because "she works there only first year" (oh how beautiful alibi). I thought that I will really cry. Finally Johannes from Beauty House Zurich saved me, to who I thank very much, because if it was not for him, this post will be published at least a week later. And something like this is unacceptable for such a professional blogger like me. Wink.

I am detalist. I have all prerequisites. Detailists do not have a simple life. Even to do some things takes me longer than for an ordinary person. Some outfits an year. After all, beauty is in the details. Or is it only me, who things like this?

And now I am going to dance...

Minulý víkend, keď som mala fotiť tento outfit, nebol jeden z mojich najlepších. Len nájsť niekoho v meste, kto by mi nalepil umelé riasy mi zabralo cez dve hodiny. Obvykle mám na to šikovnú makeup artistku Iris, ktorá však mala Niečo Veľmi Dôležité v Nemecku. To vieš, dobré makeup artistky sú dnes na roztrhanie. 

Po polhodine lepenia doma pred zrkadlom, zničených troch pároch mihalníc a totálne ulepených očiach, som sa rozhodla nájsť za Iris záskok,
čo bol veľmi dobrý nápad, ale jeho splnenie nie zas také jednoduché.

Keď mi v luxusnom obchodnom dome Jelmoli v centre Zurichu povedali, že nalepiť umelé riasy skrátka kozmetička nezvládne, pretože tam pracuje len prvý rok (och aké krásne alibi), tak som myslela, že sa rozplačem. Nakoniec ma zachránil Johannes z Beauty House Baden, ktorému týmto veľmi pekne ďakujem, pretože nebyť jeho, tak má tento post minimálne týždňové meškanie. A to si ja, profesionálna blogerka nemôžem dovoliť. Žmurk.

Som detalistka. Resp. mám na to všetky predpoklady. Detailistky nemajú život jednoduchý. Dokončiť niektoré veci mi trvá dlhšie, než normálnemu smrteľníkovi. Niektoré outfity dokonca rok. Vonkoncom, krása je v detailoch. Alebo si to myslím len ja?

A ja idem tancovať...fashion blogger

handbags

dresses

dior

pearls

fashion trends

dress Persunmall, handbag Asos, shoes Dior, bracelet Six, ring Six, earrings H&M

foundation Bobbi Brown, highlighter Kiko, eyeshadows Estée Lauder, eyebrow set Kiko,
blush Estée Lauder, lipstick Nivea


06 April 2014

BEAUTY: Tommy Hilfiger - Tommy Brights and Tommy Girl Brights

If you watched sometimes the Tommy Hilfiger fashion shows, you surely noticed, that they are full of sports elements, comfortable cuts, very casual and dedicated to women and men with youthful spirit. Therefore does not surprise me the character of his new perfumes - Tommy Brights and Tommy Girl Brights, which are citrus-fresh, inspired by fun and surprise, emanation of openness, trust and friendship, and ideal for the summer.

Ak sledujete módne prehliadky Tommyho Hilfigera, tak vám určite neuniklo, že sú plné športových prvkov, pohodlných strihov, very casual a venované pre ženy a mužov s mladistvým elánom. Preto ma ani neprekvapil charakter jeho nových parfumov - Tommy Brights and Tommy Girl Brights, ktoré sú citrusovo svieže, inšpirované zábavou a prekvapením, zosobnením otvorenosti , dôvery a priateľstva, a priam stvorené pre leto.
And what you (maybe) did not know about Tommy Hilfiger is

... that he was born in USA
... that in his 18 he opened small chain of stores called People’s Place with just $ 150
... that he showed his first Tommy Hilfiger collection to the world in 1985
... that his collections are very sporty, relaxed and very American
... that in his advertising campaigns featured celebrities such as Lenny Kravitz and Aaliyah
... that in 1995 he was named Menswear Designer of the Year
... that he is involved in many charity projects
... that he created two fragrances for Beyoncé Knowles
... that he opened 1200 boutiques all around the world. You´ll find them in 90 countries on five continents
and that he is beloved, beloved, beloved

A čo ste (možno) nevedeli o Tommy Hilfigerovi je,

... že sa narodil v USA
...  že ako 18-ročný vytvoril reťazec obchodov People´s Place s kapitálom 150 $
... že svoju prvú kolekciu Tommy Hilfiger ukázal svetu v roku 1985
... že sú jeho kolekcie veľmi športové, uvoľnené a veľmi americké
... že v jeho reklamných kampaniach vystupovali osobnosti ako Lenny Kravitz a Aaliyah
... že v roku 1995 bol menovaný ako pánsky dizajnér roku
... že sa podieľa na mnohých charitatívnych projektoch
... že vytvoril dva parfumy pre Beyoncé Knowles
... že otvoril 1200 butikov po celom svete. Nájdete ich v 90 krajinách, na piatich kontinentoch
a že je milovaný, milovaný, milovaný