Popular

09 September 2019

24 Days Of Christmas Filled With LOVE Calendar by Amorana


I know exactly what I'm going to do on those endless long days before Christmas comes. Wash and iron and walk to work, while lying down in the evening with a big loud sigh.

Day zero. I activate Badoo app and get someone to open the LOVE calendar by Amorana? And maybe I’ll do it myself. For myself. After looking into the LOVE calendar, it is clear to me that I will not need anything else in my life. Just love; but my dog Mia gives it to me. So.?

Day one. If I do not find the right partner, because this window in the calendar is dedicated to him or at least its festive opening, I will postpone this matter. For worse times. In the first window there is a penis ring. Warning. The Lord of the Rings vibrates and stimulates the clitoris. Maybe I'll put it on my finger and that’s it

The next day I will wear beautiful black lace panties and I will clean my bathroom.

On the third day I will discover my G point by myself. Perhaps finally. Finalyyyy.

On the fourth day I will light a scented candle and relax and imagine someone lightly rubbing my back. Still, a guy would be good.

I will probably rest on the fifth day. Also something very necessary. There's a gift for gentlemen and it is a vibrating masturbator. At this point I envy the guys and I'd like to try it myself.

On the sixth day I will use Venus balls. Nice and slow.

On the seventh day I will start dusting Mias fur. Discipline is discipline. This little dog just does what she wants.

The eighth day is marked by double pleasure. Double vibrator. Not yet tried, but I look forward to this day.

The ninth day will be pink like cotton candy. Like Marylin's chewing gum. Like my panties. Like the pink vibrator from window number nine. It doesn't vibrate, but it doesn't matter at all. Just nine windows and my first drawer is full. Of pleasure.

Day number ten. Those guys again. I discovered three penis rings, in three different sizes. By the way. Do you think size matters? Cliché question but I would like to know your opinion.

The massage oil is in window eleven.

On the twelfth day I will spoil my clitoris with a special lubricating gel designed just for it.

Thirteenth day. Duck for the bath. Looking like a real duck which is actually a toy. For adults.

Chokers are my favorite outfit accessories. The one from window fourteen is extremely sexy. Maybe I'll wear it on the night in Zurich when the city plays loud music and people are hungry for love.

Kama sutra cards. I don't know exactly for what they will be played yet. Maybe for love. Maybe for money. Maybe everything.

Seventeen is wow. My favorite window. Perfect designed piece and functional. Who does not try will not understand.

Eighteen. Tie me, untie me.

On the nineteenth day I will run around the apartment with nipple clamps. Mia (my dog, who has to look at it all in silence and now is writing this article with me) sorry.

On the twentieth day I will shower with more pleasure than ever. Call it a massage net for washing the whole body.

Twenty-one. And these guys again. One-time massage vibrator will not let me sleep because I have no idea how to use it.

Twenty-second day. For a more intense sense of pleasure, I found an eye mask in this window.

Twenty-third day. I will probably be alone, but I will try it out. Spray for wet oral sex.

And tadada. Twentyfour. If you have read this post until here, congratulations. Womanizer - a sophisticated vibrator for women is in the last window. And this cannot be described. Because they would definitely ban my blog if I describe it in detail. It has to be simply experienced.

Viem presne, čo budem robiť počas tých nekonečných dlhých dní, než nastanú Vianoce. Upratovať. Prať a žehliť a chodiť popritom do práce a večer si ľahnem s veľkým hlasným vzdychom do postele.

Deň nula. Aktivujem si Badoo a niekoho zoženiem, aby som s ním mohla otvoriť LOVE kalendár by Amorana? A možno tourobím sama. Sama pre seba. Po tom, čo som nazrela do kalendára LOVE mi je jasné, že nebudem potrebovať už nič iné. Vo svojom živote. Len tú lásku. Ale tú mi dáva môj pes Mia. Tak.?

Deň číslo jeden. Ak nenájdem správneho partnera, pretože toto okienko v kalendári je venované práve jemu alebo aspoň jeho sviatočnému otvoreniu, vec odložím. Na horšie časy. V prvom okienku sa totiž nachádza penis ring. Pozor. Pán prsteňov vibruje a stimuluje pritom klitoris. Čo. Možno si ho navlečiem na svoj prst a bude to.

Druhý deň si oblečiem krásne čierne krajkové nohavičky a budem v nich gruntovať kúpelňu.

Na tretí deň objavím sama so sebou svoj G bod. Snáď konečne. Konečneeeee.

Štvrtý deň si zapálim voňavú sviečku a budem relaxovať a predstavovať si, že mi niekto zľahka masíruje chrbát. Predsa len by sa ten chlap zišiel.

Piaty deň budem pravdepodobne odpočívať. Aj to treba. Je tam totiž darček pre pánov a to vibrujúci masturbátor. V tomto momente závidím chlapom a rada by som ho vyskúšala za nich.

Šiesty deň použijem venušine guličky. Pekne a pomaly.

Siedmy deň sa pustím do prášenia Miinho kožúška. Disciplína je disciplína. Ten malý pes si proste robí čo chce.

Ôsmy deň sa nesie v znamení dvojitej rozkoše. Dvojitý vibrátor. Ešte nevyskúšané, ale teším sa na tento deň.

Deviaty deň bude ružový ako cukrová vata. Ako Marylinina žuvačka. Ako moje nohavičky. Ako ružový vibrátor z okienka číslo deväť. Síce nevibruje, ale vôbec to nevadí. Ešte len deväť okienok a môj prvý šuflík je plný. Rozkoše.

Deň číslo desať. Zas tí chlapi. Objavila som tri prstene na penis, v troch rôznych veľkostiach. Mimochodom. Myslíte si, že na veľkosti záleží? Cliché otázka ale nemohla som si ju odpustiť.

Masážny olejíček je v okienku jedenásť.

Dvanásty deň rozmaznám svoj klitoris špeciálnym lubrikačným gelom určeným práve naň.

Trinásty deň. Kačička do vane. Tváriaca sa ako ozajstná kačička, ktorá je v skutočnosti hračka. Pre dospelých.

Čoukry sú moje obľúbené doplnky do outfitu. Ten zo štrnástky je nesmierne sexy. Asi mu ukážem nočný Zurich, keď v meste hraje hlasná hudba a ľudia sú hladní po láske.

Karty kama sutra. Ešte neviem presne o čo sa bude hrať. Možno o lásku. Možno o peniaze. Možno o všetko.

Sedemnásť je wow. Moje najobľúbenejšie okienko. Dizajnovka jak sa patrí a funkčná. Kto nevyskúša, nepochopí.

Osemnásť. Priviaž ma, odviaž sa.


Devätnásty den budem behať po byte so štipcami na bradavkách. Mia (môj pes, ktorý sa na to všetko musí mlčky prizerať a teraz so mnou píše tento článok) prepáč.

Dvadsiaty deň sa osprchujem s väčšou radosťou než inokedy. Volajme ju masážna sieťka na mytie celého tela je ten dôvod.

Dvadsaťjeden. A zas tí chlapi. Jednorázový masážny vibrátor mi nedá spať, pretože nemám predstavu ako ho použit.

Dvadsiaty druhý deň. Pre intenzívnejší pocit rozkoše som v tomto okienku našla masku na oči.

Dvadsiaty tretí deň. Prežijem ho pravdepodobne sama, ale rada vyskúšam. Sprej na mokrý orálny sex.

A tramtadadá. Dvadsaťštyri. Ak ste sa dočítali až sem, blahoželám. Womenizer – sofistikovaný vibrátor pre ženy je tá vec, ktorá sa nachádza v poslednom okienku. A tú nie je možné opísať. Pretože by mi určite zabanovali blog ak by som to tu rozjela na plné pecky. To sa jednoducho musí zažiť.

Read more
SHARE:

19 August 2019

BEAUTY: Sisley Paris | Restorative Hand Cream & Radiance Foaming Cream


Restorative hand cream

What I don't like? When I have oily hands from the cream and I touch my glass of wine. When the cream does not nourish or absorb and you feel nothing. Nothing at all. When it is not scented. When it has ‚the perfect cream‘ in the title. I like when a cream turns into a great experience. When applied, when scenting, touching, holding the pen, stroking. Sisley Paris Restorative Hand Cream gave me everything I needed. I must not forget the packaging. The packaging. Silver simple tube. Super neat, practical and I do not need a pump for accurate dosing. Nothing is missing. It is an exhibition piece that would have its place in every night table. Because this is how we like it. Apply it to your hands at bedtime and let all those mysterious ingredients that nourish our hands and nails and look after the skin around them. I wanted to share this product with my friend from work, but I do not know if I just want to keep it to myself. (Sisley please be so kind and always send me double of these amazing products or triple.) I do not know. Maybe something breaks in me and I'll bring it on Monday morning to the one whose hands pass hundreds of bills and push millions of numbers on the phone to handle things for me that I can't handle. Because she is just better. She is really good. I don't buy people. I give them what they deserve. And how many times they deserve much more. Better paid place, better friends, better air, better hand cream. And the one from Sisley Paris is one of the better ones. It smells like mowed grass, like drying lavender, and smells like hands that write this post. It smells after work.


Radiance Foaming Cream

I discovered a new way of make-up removal. Honestly, I probably wouldn't have even done it, if I hadn't had the opportunity to try Depolluting Cleansing Make-Up Remover. Thank you Sisley Paris. That's what I really needed. Immediately after unpacking, I placed it on the sink in my bathroom. I won't close it in any mirror cabinet. I need it infront of my eyes to make the right make-up removal habit. Because I don't have it. Although the package is neither pink nor silver nor gold, and therefore not suitable for my bathroom, but it is an excellent product and deserves to be where it is. In the limelight. The packaging is sky blue. With a white cap and a super handy pump, which makes the application extremely simple. No swabs. Just hands. Press it 1 or 2 times and massage the face, rinse with water. Make-up removed. And, by the way, it smells wonderful. Like all Sisley Paris products. Because using beauty products is supposed to be an experience. So strong that you won't be able to fall asleep and look forward to the next day and the next evening and more make-up removal. Thank you Sisley Paris.

Available from 9.9.2019.

Restorative Hand Cream

Čo nemám rada. Keď mám mastné ruky od krému a mám potom upatlané poháre od vína. Keď krém nevyživuje a okamžite sa vstrebe a nie je poznať nič. Vôbec nič. Keď nevonia. Keď má v názve dokonalý krém. Mám rada, keď sa nenápadne tváriaci krém otočí na skvelý zážitok. Pri jeho aplikácii, pri ovoniavaní, pri dotyku, pri držaní pera, pri podávaní rúk, pri pohladení. Sisley Paris Restorative Hand Cream mi dal všetko, čo som potrebovala. Nesmiem zabudnúť na balenie. To balenie. Strieborná jednoduchá tuba. Super elegantná, praktická a nepotrebujem ani pumpičku na presné dávkovanie. Nič tomu nechýba. Je to nozaj výstavný kus, ktorý by mal svoje ctené miesto na každom nočnom stolíku. Lebo tak to máme rady. Natrieť si ruky pred spaním a nechať pôsobiť všetky tie záhadné ingrediencie, ktoré vyživujú naše ruky a nehty a starajú sa aj o kôžičku v ich okolí. Chcela som sa o tento produkt podeliť so svojou kamarátkou z práce, ale ulakomím sa a nechám si ho asi pre seba. Neviem. Možno sa vo mne niečo zlomí a ja ho v pondelok ráno prinesiem tej, ktorej rukou prejdu stovky účtov a mačká milióny čísiel na telefóne, aby za mňa vybavila veci, ktoré ja nie som schopná obtelefonovať. Lebo je skrátka lepšia. Je totiž dobrá. Nekupujem si ľudí. Dávam im čo si zaslúžia. A koľkokrát si zaslúžia oveľa viac. Lepšie platené miesto, lepších ľudí, lepší vzduch, lepší krém na ruky. A ten od Sisley je jeden z tých lepších. Vonia ako pokosená tráva, ako schnúca levanduľa a vonia ako ruky, ktoré píšu tento príspevok. Vonia po práci.


Radiance Foaming Cream

Objavila som nový spôsob odličovania. Úprimne, asi by som sa k tomu nijak inak nedostala, ak by sa mi nenaskytla príležitosť vyskúšať Depolluting Cleansing Make-Up Remover - vypenený odličovač makeaupu. Ďakujem Sisley Paris. To som naozaj potrebovala. Hneď po vybalení som ho umiestnila na svoje ctené miesto na umývadlo v kúpelni. Nie nezavriem ho do žiadnej zrkadlovej skrinky. Potrebujem ho mať na očiach, aby som si vytvorila správny odličovací návyk. Pretože ho nemám. Síce balenie nie je ani ružové, ani strieborné a ani zlaté a tým pádom sa mi do kúpelne nehodí, ale je to vynikajúci produkt a zaslúži si byť tam kde je. Na výslní. Je nebesky modré. S bielym vrchnákom a má super praktickú pumpičku, vďaka ktorej je aplikácia strašne jednoduchá. Žiadne tampóny. Len ruky. Vytlačiť penu 1 až 2x a masírovať tvár, opláchnuť vodou. Odlíčená. A mimochodom nádherne vonia. Ako všetky produkty od Sisley. Pretože používať kozmetiku má byť zážitok. Taký silný, že po ňom nebudete môcť až zaspať a tešiť sa na ďalší deň a ďalší večer a ďalšie odličovanie. Ďakujem Sisley Paris.

V obchodoch od 9.9.2019.


Read more
SHARE:

17 August 2019

BEAUTY: Caudalie | Beauty Elixir | Maybe I bring you flowers


What am I doing during hot days? I drink chilled drinks, sit in the wind and refresh myself with Caudalie Beauty Elixir. Which honestly is not just for this occasion, but it is extremely ideal for me at the moment.

It's a good start to a new day, I usually refresh my whole face before my daily makeup routine, I use it in the evening after removing it, just before I apply the evening cream or even after and here and there as a setting spray.

A similar Beauty Elixir was already used by the Hungarian Queen Isabelle, whose recipe inspired Mathilde Thomas and is also popular among celebrities such as Victoria Beckham and Cara Delevigne.

It contains 100 percent natural ingredients like Rosa Damascena, Peppermint Essential Oil, Green Grape, rosemary and orange flower, Myrrhe Oil. Shake it before using it. It is a remarkable composition. You get the maximum from what this mist can offer. Use it daily.

It is designed for all skin types without exceptions.

The pink-white ombré packaging comes with a silver print. It is perfection itself. Beautifully looking, easy to use, very comfortable to hold it and it smells beautiful. Would you like more?

30ml Beauty Elixir, perfect size for your handbag, to refresh at any time of the day, you will get it for CHF 15.40 at Caudalia store, selected pharmacies and at www.caudalie.com. 100ml version costs CHF 42.40.

Get it or regret it.

Čo robím v horúcich dňoch? Popíjam chladené nápoje, vysedávam v prievanie a osviežujem sa Beauty Elixírom od Caudalie. Ktorý pravda nie je len na túto príležitosť, ale momentálne sa mi nesmierne hodí.

Je dobrý ako refreš do nového dňa, obvykle si ním poprášim tvár a ak mi to hlboký výstrih dovolí, tak aj dekolt, na ktorý sa často zabúda a na mojom tele je stárnutie vidieť práve na ňom. Používam ho aj večer po odlíčení, tesne predtým než nanesiem večerný krém a sem-tam aj ako setting sprej.

Podobný Beauty Elixir používala už maďarská kráľovna Isabelle, ktorej receptom sa inšpirovala Mathilde Thomas a je obľúbený aj medzi celebritami ako sú napríklad Victoria Beckham, či modelka Cara Delevigne.

Obsahuje 100% prírodné ingrediencie ako ružu – Rosa Damascena, peppermint, hrozno, rozmarín a pomarančový kvet.

Pred použitím je potrebné flakónik pretrepať, aby sa zmiešali dve dôležité zložky. Olejíček a voda.

Je určený pre všetky typy pleti bez pardónu.

Ružovo biele ombré balenie so striebornou potlačou je dokonalosť sama. Krásne sa na to pozerá, jednoducho sa to používa, príjemne sa to drží v ruke a nádherne to vonia. Chceli by ste viac?

30ml Beauty Elixir, perfektný do kabelky, na osvieženie kedykoľvek počas dňa, zoženiete za CHF 15,40 v obchodoch Caudalie, vybraných lekárňach a v eshope www.caudalie.com

100ml verzia stojí CHF 42,40.

Read more
SHARE:

15 August 2019

LOOK: F***ing Good Postdress Asos, shoes Betsey Johnson by Zalando, handbag Notino, ring Swarovski


If I could choose a few important things in the world, one of them would be something that is hard to find. Something that can't be won, can't be bought, easy to lose, even though it's big and takes up a lot of space in your heart. It's a friendship.

Friendship is…

Now there should be thousands of words and a thousand lies and a lot of metaphors, and I could make a real cringe out of this post. Many people would surely be found in it. If not all. In the best case, everyone would choose the best, in the worst case I would lose two and a half friends. And maybe my chihuahua would also read it because I believe in her superhuman abilities, or some super intelligent alpha male shepherd would translate it to her to dog language and I would be totally fucked up (because I would lose my last friend). Fucked up. I am not ashamed of this word and will not take it back. And I'll just repeat it. Fucked up. Because it belongs to the dictionary. Just as there is the word beautiful, fucked up has the same weight and there is nothing that could be written easier. Better. Meaningful. And after all, fucked up is such an important thing. We teach children not to talk vulgary, because we are afraid that the kindergarden will think that we talk vulgary at home, even if I don't know anyone who didn't say something similar at least once when s/he kicked her/his little toe. Only stupid people talk vulgary. With low IQ, no education, tattoos, and unproductive work, poorly raised. If only it was fucking true.

But I wanted to write about a friendship… which I probably won't get to because I got stuck with kids and upbringing and the world and
is it really (?) okay to let the child of a good parent pee in the city on the sidewalk, but the dog poop is a scandalous thing. It is okay to go to work with a piercing, but just before the door, it must be put in the compartment in the purse that was designed and manufactured specifically for this purpose to store piercings. It's okay to get tattooed and wear long sleeved shirts on them. Because we look so scandalous. I will not name one of my acquaintances, nor will I not write that it is my sister who is very ashamed to drink. Because it may offend others. Cheers sister. Guess what I'm doing right now. I drink to your health and I love you. We go to a psychologist secretly and we let ourselves be secretly shut into super secret psychiatric clinics, which are mostly cut off from the rest of the world and far from normal people. It is really scandalous. We also hide scars, after knives, after unborn children, which could pee on the sidewalk and we would love them, and we also hide scars on our soul. What if somebody saw them, what would they think, that we were unbalanced people? And it's not in vogue. Point your finger at someone who has no diagnosis and I'll do something big… Really. Secretly at home. On the toilet. Sometimes I just write and then delete it again because I write something really scandalous.

But who is outraged by stupidity, which really has no borders. And if it had wings, it would fly all the way to the black hole. And on its way, it would shit on every single head of those who are outragers. I am thinking about when I heard something really stupid. It was about two hours ago. When someone told me that... but I'm the one who is silent. Who only speaks when writing. With a finger in the air.

Ak by som si mohla vybrať niekoľko dôležitostí na svete, jednou z nich by bolo čosi, čo je ťažko zohnateľné. Niečo, čo sa nedá vyhrať, nedá sa kúpiť, dá sa ľahko stratiť aj napriek tomu, že je to veľké a zaberie to veľa miesta. V srdci. Je to priateľstvo.

Priateľstvo je…

Teraz by malo nasledovať tisíc slov a tisíc klamstiev a kopec metafor a dokázala by som z tohto postu urobiť poriadny gýč. Veľa ľudí by sa v ňom určite našlo. Ak nie všetci. V tom lepšom prípade by si každý vybral to najlepšie, v tom horšom by som prišla o svojich 2 a pol priateľov. A možno by si to prečítala aj moja čivava, pretože verím v jej nadľudské schopnosti, alebo by jej to nejaký super inteligentný alfa samec vlčiak preložil a ja by som tak bola úplne ale úplne v riti (lebo by som prišla o svojho posledného priateľa). Riť. Nehanbím sa za toto slovo a nevezmem ho späť. A kľudne ho zopakujem. Riť riť riť. Pretože do slovníka patrí. Tak ako tam patrí slovo krásny, takú rovnakú váhu má aj riť a neexistuje nič, čo by sa dalo napísať jednoduchšie. Lepšie. Zmysluplnejšie. A riť je koniec koncov tak dôležitá vec. Chcelo sa mi napísať sexi, ale o tom tento post nemá byť. Učíme deti nenadávať, aby si náhodou v škôlke nepomysleli, že doma nadávame, aj keď nepoznám nikoho, kto si aspoň raz poriadne nezaklial, keď si nakopol malíček. Nadávajú len stupídny ľudia. S nízkym IQ, bez vzdelania, potetovaní, a v neperspektívnej práci, zle vychovaní. Keby to bola aspoň kurva pravda.

Ale chcela som o priateľstve…, ku ktorému sa asi už nedostanem, lebo som sa zasekla pri deťoch a výchove a zadku a
je naozaj (?) v poriadku nechať dieťa super nenadávajúceho rodiča cikať v meste na chodník, ale psie hovienko pohoršuje pohoršujúcich sa. Je v poriadku chodiť do práce s piercingom ale tesne pred dverami sa musí odložiť do priehradky v kabelke, ktorá bola určená a vyrobená presne na tento účel, na odkladanie piercingov. Je v poriadku nechať sa potetovať a nosiť na ne/určité miesta košele s dlhým rukávom. Lebo by sme mohli pohoršiť pohoršiteľných. Jedna moja známa nebudem menovať a nie ani nenapíšem že je to moja sestra sa strašne hanbí piť. Lebo to môže pohoršovať druhých a nabáda mňa nenápadne k detoxu. Nazdravie sestrička. Hádaj čo práve teraz robím. Pijem na tvoje zdravie a mám ťa rada. Chodíme tajne k psychológovi a nechávame sa zatvárať veľmi tajne do super tajných psychiatrických liečební, ktoré sú zväčša odrezané od sveta a ďaleko od normálnych pohoršujúcich sa ľudí. Je to totiž riadne pohoršujúce. Skrývame aj jazvy, po nožoch, po sklapeloch, po nenarodených deťoch, ktoré by cikali na chodník a my by sme ich zato milovali a skrývame aj jazvy na duši. Veď čo ak by ich niekto videl, čo by si asi pomyslel, že sme nevyrovnané osoby. A to nie je v móde. Ukážte prstom na niekoho, kto nemá žiadnu diagnózu a ja urobím niečo, veľké… Fakt. Tajne doma. Na záchode. Niekedy len píšem a potom zas mažem, lebo napíšem niečo riadne pohoršujúce. Z mojich pomazaných poznámok by raz bola pohoršujúca kniha.

Lenže koho pohošuje hlúposť. Ktorá naozaj nemá hraníc. A ak by mala krídla, zaletela by až do čiernej diery. A na jej ceste by posrala hlavu každému pohoršujúcemu. Rozmýšľam, kedy som počula niečo hlúpe. Bolo to asi pred dvomi hodinami. Keď mi niekto povedal, že… lenže ja som tá, ktorá mlčí. Ktorá hovorí len keď píše. Prstom do vzduchu.


Read more
SHARE:

25 July 2019

BEAUTY: Bioderma | Shake it before you make itWhich reviews are easiest to write. Those that are full of flattering words. But let's be honest. And especially to myself. I regret it with all my heart that this review will not be one of them, because this almost perfect product did not get as much attention as it deserves. But later about this.

Makeup Photoderm Nude Touch SPF 50+ from Bioderma makes the skin perfect. Whether in artificial light or under the sun, where it is intended and it is photogenic. Yes! A big plus. It is also oil free, contains minerals and is long lasting. Which means it'll survive my party. Although it is not super covering, it has only light coverage, but I still do not like make-up, which turn the face to a mask. This is enough for me.

I apply it with a brush right after I apply one of my two favorite moisturizing creams to my skin. And one of them is surprisingly the Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30 Smoothing Moisturizing Care Radiance Booster. My skin is extremely dehydrated, but it shouldn't be because I drink quite a bit of wine. It can also be used as a base under foundation. The less products in my day care, the better. Not that I want to save the money. I want to save time and energy. Therefore, I do not care about the procedure - cream, primer, foundation etc. All I need is a good face cream and foundation. Bioderma has both. Sometimes I take the risk and I apply foundation without a cream and I look forward to a time when someone will come with something like makeup & cream & primer all in on to the market. Or does it already exist? Please let me know. The package does not offend but also does not impress. It is practical, with a pump that only allows you to use as much as you need. Only the amount of cream 40 ml in the packaging seems terribly small to me. I am terrified of this because it is a very good product and I know it will be gone quickly. The scent of the cream is just flowery beautiful, it leaves the skin smooth, soft and even and it is perfect start to Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50 +.

What I don't like about the Photoderm Nude Touch SPF 50+ is the design on which I consider as important. I believe every product in the world deserves more. Especially when it's a good product. Why should it only please the skin, when it can make my eyes happy aswell. Why do they let it lie on the shelf among other unnoticed products. Why do people have in their heads that encoded pharmacy products must look boring. Yes, that's the word. It's boring. Practical, but too simple. I personally would not go for it, and especially the product does not have a name that would interest or simply explain everything. It has too many names and too long. I would not understand anything for whom and for what it is. I went through the package several times and there are only Photoderm Nude Touch and Perfect Skin Suncare. Wouldn't the Bare Foundation SPF 50+ sound better? But it's not 50+, especially + proper crap? Once I read somewhere that there was actually nothing more powerful than factor 50. Why this plus? But maybe I'm just misinformed. Even a beauty blogger can be wrong. That is a really strong argument. I should have been a lawyer. Instead, I tap on the keyboard and I review cosmetic products and fashion designers.

Nude Touch is basically a very good product. Not perfect because of the design, but I will be using it happily also after testing and that is something to say in my case. And not to forget. Shake It Before You Make It.

Ktoré recenzie sa píšu jednoducho. No tie, ktoré sú plné samých lichotivých slov. Ale buďme úprimné. A hlavne k sebe. Je mi z celého srdca ľúto, že táto recezia nebude jednou z nich, pretože tomuto takmer dokonalému produktu nebolo doprianeho toľko, koľko by si zaslúžil. Ale o tom potom.

Makeup Photoderm Nude Touch SPF 50+ od Bioderma sa na pokožke tvári dokonale. Či už v umelom osvetlení alebo pod slnkom, kam presne je určený a je aj fotogenický. Yes. Veľké plus. Je oil free, obsahuje minerály a je dlhotrvajúci. Čo znamená, že prežije aj moje párty. Síce nie je super krycí, má len ľahké krytie, ale ja aj tak nemám rada makeupy, ktoré z tváre urobia masku. Toto mi stačí.

Nanášam ho štetcom, po tom, čo si na pleť aplikujem jeden zo svojich dvoch obľúbených hydratačných krémov. A tým je prekvapivo Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30 Smoothing Moisturizing Care Radiance Booster. Moja pleť je extrémne dehydrovaná, ale nemala by byť, pretože pijem celkom dosť vína. Môže sa používať aj ako podkladová báza. Čím menej produktov v mojej dennej starostlivosti, tým lepšie. Nie žeby som chcela ušetriť financie. Chcem ušetriť čas a energiu. Preto si nezakladám na postupu – krém, primer, makeup atd. Stačí mi dobrý podkladový krém a makeup. Bioderma má obidva. Niekedy si dovolím risknúť makeup aj bez krému a teším sa na čas, kedy niekto s niečím takým ako je makeup & krém & primer príde na trh. Alebo to už existuje? Dajte mi prosím vedieť. Balenie neurazí a ani nenadchne. Je praktické, s pumpičkou, vďaka ktorej spotrebujete len také veľké množstvo krému, koľko práve potrebujete. Len to množstvo krému v balení mi príde strašne malé. Z toho mám hrôzu, pretože ide o veľmi dobrý produkt a viem, že bude rýchlo preč. Krém krásne vonia, pleť zanecháva hladkú a jemnú a dokonale pripravenú na Bioderma Photoderm Nude Touch SPF50+.

Čo mi Na Photoderm Nude Touch SPF 50+ nevyhovuje je dizajn, na ktorom si ja nesmierne zakladám a pokladám ho za dôležitý. Verím, že každý produkt na svete si zaslúži viac. Zvlášť, keď ide o dobrý produkt. Prečo naňho neupozorniť viac. Prečo mu nedodať grády. Prečo nepotešiť nielen pokožku, ale aj oči. Prečo ho nechať ležať v regále medzi inými nepovšimnutými produktami. Prečo majú ľudia v hlave zakódované, že produkty z lekárne musia vyzerať nudne. Áno to je to slovo. Je to nuda. Praktické, ale príliš jednoduché. Ja osobne by som po ňom nesiahla, a hlavne ten produkt nemá názov, ktorý by zaujal alebo jednoducho všetko vysvetlil. Má príliš veľa názvov a sú dlhé. Ani za nič na svete by som nepochopila pre koho a na čo je. Prešla som balenie niekoľkokrát a stojí tam len Photoderm Nude Touch a Perfect Skin Suncare. Neznelo by lepšie Bare Foundation SPF 50+? Ale nie je 50+, hlavne to + riadna blbosť? Raz som niekde čítala, že neexistuje už vlastne nič viac silnejšie než je faktor 50. Prečo to plus? Ale možno som len dezinformovaná. Aj beauty blogerka sa môže mýliť. To je riadne silný argument. Mala som byť právnička. Miesto toho ťukám do klávesnice a hejtujem kozmetické produkty a módnych dizajnérov.

Nude Touch je ale v základe veľmi dobrý produkt. Nie dokonalý a to kvôli dizajnu, ale budem ho rada používať aj po testovaní a to už je v mojom prípade čo povedať. A aby som nezabudla. Shake it before you make it.

Read more
SHARE:

20 July 2019

LOOK: The best of you


dress Asos, shoes Gedebe, handbag Chloe, earrings Swarovski

cream La Roche Posay, foundation L´Oreal, mascara Revitalash, eyebrows Benefit, bronzer Tom Ford, lipstick Sephora, eyeliner Kiko
Yesterday was the day I wore this dress for the first time and caused a commotion. In the bad way. After this kind of all saying look, the long-swallowed expected comment came after time. It changed my whole evening to something that is difficult to describe in words. But maybe this word would be a good description. Sadness.

This dress is too short. You're too fat. Would you not like losing weight? Don’t you want to do anything about it? The color doesn't suit you. The neckline is too low. Lipstick too red. Clothing too tight. What are you wearing... it doesn't end.

I have to listen to all these comments from my close surroundings. Enough. It is my thing. My body. My personality. My face. My breasts. My world. Leave me alone and let me live. To live and do my own thing. To be happy, to by satisfied with myself, not to look for any mistakes on anybody on anything. If everybody lived that way, how would it be? Better? Better.

Why do people tend to deal with something unrelated to their lives. When do people learn to give compliments? When will they stop insulting, criticizing, looking for something wrong on others. When will people buy this imaginary mirror? And can they buy it anywhere? For what price? For the price of self-criticism? When will people be people? Walk through the streets, smile, hand out compliments instead of hate, buy flowers, give love, positive energy, something good from themself that I believe everyone has. They just do not know about it yet.

Also giving compliments is beautiful. Especially when a woman gives it to a woman. Sometimes it happens to me that the compliment comes back in a second. I'm not expecting it, I'm not doing it for some foolish reason, I'm not planning it, it's not a strategy, it's kind of natural to me. The returned compliment surprises and somehow warms me up inside and can change the whole day. It is like a blooming gift that scents in the soul like lavender. Long long.

The compliment that got me into my knees was from a woman. From a beautiful mature woman. I think it was a handbag that enchanted me at that time, but the answer I received was a compliment, which no other compliment could beat. And it wasn't an answer, it wasn't even a question. It was originally just a monologue, a sentence that had a dot and was about to end. However, it was my compliment, the compliment of the day, of the century and maybe it will sound forever - you have something much better. I don't remember her name. I only remember the handbag, that day, the sparkling champagne that rustle in my ears, her hair, her voice and how is she saying...

Včera bol ten deň, kedy som mala na sebe tieto šaty po prvýkrát a spôsobili teda riadny rozruch. V tom zlom slova zmysle. Po všetkohovoriacom pohľade prišiel po čase aj dlho polykaný očakávaný komentár. Zmenil celý môj večer na niečo, čo sa ťažko popisuje slovami. Ale možno jedno výstižné by tu bolo. Smútok.

Tie šaty sú príliš krátke. Si príliš tučná. Nechcela by si schudnúť? Nechceš s tým niečo robiť. Farba ti nesedí. Výstrih je príliš hlboký. Rúž príliš červený. Oblečenie je príliš obtiahnuté. Čo to máš na sebe... nemá to konca.

Toto všetko musím počúvať od svojho blízkeho okolia. A dosť. Je to moja vec. Moje telo. Moja osobnosť. Moja tvár. Moje prsia. Môj svet. Nechajte ma na pokoji a žiť. Žiť a robiť si svoje. Mať sa rada, taká aká som, byť so sebou spokojná, nehľadať na sebe neustále chyby. Keby to vedelo viac z nás. Aké by to bolo? Lepšie? Lepšie.

Prečo majú ľudia tendenciu zaoberať sa niečím, čo s ich životmi nesúvisí. Kedy sa ľudia naučia dávať komplimenty? Prestanú urážať, kritizovať, hľadať na tom druhom stále niečo zlé. Kedy si ľudia kúpia to imaginárne zrkadlo? A dá sa vôbec niekde kúpiť? Za akú cenu? Za cenu sebakritiky? Kedy budú ľudia ľuďmi? Chodiť ulicami, usmievať sa, rozdávať komplimenty namiesto hejtov, kupovať kvety, dávať lásku, pozitívnu energiu, niečo dobré zo seba, ktoré verím každý aspoň trochu má. Len o ňom ešte nevie.

Rozdávať komplimenty je také krásne. Zvlášť, keď ho dá žena žene. Občas sa mi stane, že sa mi kompliment v sekunde vráti. Nečakám naňho, nerobím to z nejakého líščieho dôvodu, neplánujem ho, nie je to stratégia, ide to zo mňa tak nejak prirodzene. Vrátený kompliment neskutočne poteší a prekvapí a zahreje a tak nejak celkom zmení deň. Je ako rozkvitnutý dar, ktorý v duši rozvoniava ako ako levanduľa.

Kompliment, ktorý ma dostal do kolien, bol ako inak od ženy. Od krásnej inteligentnej zrelej ženy. Myslím, že to bola kabelka, ktorá mi v danú chvíľu učarovala, ale tá odpoveď, ktorú som dostala, neprekonala žiaden iný kompliment a nikdy ani neprekoná. A nebola to odpoveď, nebola to totiž ani otázka. Bol to pôvodne len monológ, veta, ktorá mala bodku a mala tak skončiť. Avšak. Bol to môj kompliment, kompliment dňa, storočia a možno bude znieť naveky – vy máte niečo oveľa lepšie. Nepamätám si jej meno. Pamätám si len tú kabelku, ten deň, to perlivé šampanské, ktoré mi šumí v ušiach, jej vlasy, jej hlas a to ako hovorí...Read more
SHARE:

14 July 2019

BEAUTY: Christophe Robin


Today I washed my hair with something other than shampoo and conditioner. I used Denatgling Gelée by Christophe Robin. I immediately fell in platonic love with this man. Not only does he look good, but his products are great. I needed this gel for my ruined hair. It contains magnesium, zinc, calcium, potassium.

The gel is not a shampoo. I originally thought it would compensate for my shampoo, but I was wrong. That's what I realized while washing. It is the second step towards thorough cleansing. The first is a hair scrub. I really desired to try the scrub because I haven't received such an opportunity yet, and I didn't even know that such a thing existed. In addition, his scrub won the gold beauty medal. That says everything. The gel removes dirt from the hair and scalp, including the various products you use daily. Not every shampoo is good quality and does not wash everything out of your hair. This gel does. My hair was incredibly soft and smooth after washing and that I had that feeling of it being perfectly clean. It smells very pleasant and has a decent white turquoise packaging.

The Aloe Vera Moisturizing Mask is incredible. It does not burden the hair, because it has an ultra-light texture that immediately melts in the hair. It contains up to 98% natural ingredients, vitamins and other nutrients and oils that nourish hair. I apply it to the towel-dried hair and leave it for 15 minutes. You can also do it shorter. More time more fun. It depends how challenging you are. The result is a beautiful smooth fine hair that is not heavy or sticky. That's why I haven't used any masks for a long time because almost none of them suited me for the reasons outlined above. It smells really beautifuly, a little unisex. Maybe it's aloe vera, maybe other natural ingredients. The mask has a classic, practical white tube with green details.

Dnes som si vlasy umyla raz niečím iným, než len šampónom a kondicionérom. Použila som Denatgling Gelée od Christophe Robin. Okamžite som sa musela do tohto pána platonicky zamilovať. Nielen, že dobre vyzerá, ale jeho produkty sú skvelé. Tento gel som na svoje zničené vlasy presne potrebovala. Obsahuje magnézium, zinok, kalcium, potassium.

Gel nie je šampón a nepení. Pôvodne som si myslela, že mi to vynahradí šampón, ale mýlila som sa. Na to som prišla pri umývaní. Je to druhý krok k dôkladnej očiste. Prvým je skrub na vlasy. Naozaj túžim po tom vyskúšať skrub, pretože sa mi takejto príležítosti ešte nedostalo a ani som nevedela, že niečo takého na vlasy existuje. Navyše jeho skrub vyhral zlatú beauty medailu. To už hovorí za všetko. Gel odstraňuje z vlasov a pokožky hlavy nečistoty, vrátane rôznych prípravkov, ktoré denne používate. Nie každý šampón je kvalitný a vymyje z vlasov naozaj všetko. Tento gel áno. Moje vlasy boli neskutočne jemné a hladké po umytí a ten pocit čistoty. Vonia veľmi príjemne a má decentné bielo tyrkysové balenie.

Hydratačná maska na vlasy s aloe vera je neskutočná. Nezaťažuje vlasy ani o milligram, pretože má ultra ľahkú textúru, ktorá sa okamžite roztápa vo vlasoch. Obsahuje až 98% prírodných ingrediencií, vitamíny a ďalšie výživné látky a oleje, ktoré vyživujú vlasy. Aplikujem na uterákom vysušené vlasy a nechávam pôsobiť 15 minút. Môžete aj kratšie. Záleží, ako ste náročné. Výsledkom sú krásne hladké jemné vlasy, ktoré nie sú ťažké alebo ulepené. Preto som dlho nepoužívala žiadne masky, pretože mi takmer žiadna nevyhovovala z vyššie popísaných dôvodov. Vonia naozaj krásne, trochu unisexovo. Možno je to aloe vera, možno iné prírodné ingrediencie. Maska má klasickú praktickú bielu tubu so zelenými detailmi.

Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.