15 April 2014

EVENT: Baselworld 2014

One should go to the biggest jewelry exhibition in the world - Baselworld 2014 in Switzerland prepared, because it is enormous exhibition, it sprawls in several halls and on several floors. I downloaded to my phone apps like Brand Book 2014 ang Baselworld Guide 2014, which includes a map and a list of brands and I also printed map of parking for press and one beautiful sunny Sunday i went there.

Človek by mal ísť na najväčšiu exhibíciu šperkov na svete - Baselworld 2014 vo Švajčiarsku pripravený, pretože je to exhibícia enormná, rozlieha sa v niekoľkých pavilónoch a na niekoľkých poschodiach. Stiahla som si do mobilu aplikáciu Brand Book 2014 a Baselworld Guide 2014, ktorá zahŕňa mapu a zoznam značiek, vytlačila mapu parkoviska pre press a v jednu krásnu slnečnú nedeľu vyrazila.


The plan was simple - to see the biggest diamond, the longest chain of pearls and most precise watch ever, everything to document and show you the sensations.

Sometimes does not go all according to plan. After a few minutes in the hall 1.1 I was afraid to pull half kilogram camera from my handbag and ask anything, because all I heard was only no photo please, only invited (Swarovski, Hublot and was really looking forward to see the feathered watch at the Dior and others). I even felt in some moments like a thief of the Mona Lisa. Photos that I took are only fragments from the exhibition, because most of the jewelry was not allowed to take pictures, even with the press badge, which I luckily got. All around could be seen feared CEOs, scared that they could lose their exceptional designs. I went to Basel with high expectations, but in the end I was disappointed and confused, why am I there, what am I supposed to do there and what is the purpose of this largest worldwide exhibition. I assumed - to show, to interest and sell. But if to some stands you even can not go in, nor take pictures or reach someone from the PR team, because you are not invited, because you are not a celebrity or other form of VIP, it complicates things a bit. Instead of photo I can only describe by words a beautiful diamond necklace, made ​​of platinum and of hundreds 0.2 carat diamonds, because of which I stopped to breathe for a moment... But how big imagination do You have - my fellow followers? Would itbe enough for you this post without pictures?

Many brands had a truly impressive presentation, behind which stood the best designers ever and it is hard to say which one was the best. Impressed me Emporio Armani with his safe-deposit entrance, Swarovski with embellished Mini Cooper, Fabergé and Charriol.

Plán bol jasný - vidieť najväčší diamant, najdlhšiu reťaz perlí a najpresnejšie hodinky vôbec, všetko to poriadne zdokumentovať a ukázať vám senzácie.

Niekedy však nejde presne všetko tak, ako by sme chceli. Už po niekoľkých minutách v hale č. 1.1 som sa bála vytiahnuť polkilový fotoaparát z kabelky a čokoľvek sa opýtať, pretože všetko čo som počula bolo len no photo please, only invited (Swarovski, Hublot a Dior, do ktorého som sa tešila na hodinky s páperím a ďalší). Dokonca som si v niektorých chvíľach pripadala ako zlodej Mony Lisy. Fotky, ktoré som nafotila, sú len fragmenty exhibície, pretože väčšinu šperkov skrátka nebolo povolené fotiť a to ani s press legitkou, ktorú som šťastne dostala. Doteraz nechápem, k čomu mi vlastne bola.? Všade okolo bolo možné vidieť vystrašených CEO, ktorí sa obávali, žeby mohli prísť o svoje výnimočné dizajny. Do Baselu som vyrazila s veľkým očakávaním, ale nakoniec som bola sklamaná a celá zmetená z toho, prečo tam vlastne som, čo tam mám vôbec robiť a čo je účelom tejto najväčšej celosvetovej výstavy. Predpokladala som, že ukázať, zaujať a predať. Ale ak do niektorých stánkov nemôžete ani vstúpiť, ani fotiť, ani zastihnúť niekoho z PR tímu, pretože nie ste pozvaní, pretože nie ste celebrita alebo iná forma VIP, tak to veci trochu komplikuje. Namiesto fotky môžem len slovami opísať nádherný diamantový náhrdelník, vyrobený z platiny a stoviek 0.2 karátových diamantov, kvôli ktorému som na chvíľku prestala dýchať... Ale akú veľkú predstavivosť máte Vy - moje čitateľky? A stačil by vám tento príspevok bez obrázkov?

Veľa značiek malo vskutku impresívnu prezentáciu, za ktorou stáli najlepší dizajnéri vôbec a je ťažké povedať ktorá z nich bola najlepšia. Zapôsobil na mňa Emporio Armani so svojim trezorovým vchodom, Swarovski s vykamienkovaným Mini Cooperom, Fabergé a Charriol.


For example, such a Breitling tried to impress you with a pool full of fish. And yes. People were stopping by and looked and stopping by and watched. And of course me too. But I thought - from where are all those fish? Are they borrowed or stolen? They must miss somewhere. Where is the Nemo?

Napríklad taký Breitling sa snažil zaujať bazénom plným rýb. A áno. Ľudia sa zastavovali a pozerali a zastavovali a pozerali. A ja samozrejme tiež. Ale pomyslela som si - odkiaľ sú všetky tie ryby? Sú požičané alebo ukradnuté? Niekde musia chýbať. A kde je Nemo?


Another breathtaking jewelry I found at Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, a ring of 18 carat gold, with a pink coral admit and diamonds for $ 23000 at brand Sutra Jewels, which decorate Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama and many other beautiful women all around the world and it decorate my instagram profil as well here.

Ďalšie dych berúce šperky som našla v Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, prsteň z 18 karátového zlata, s ružovým korálom uprostred a diamantmi za $ 23000 u značky Sutra Jewels, ktorá zdobí Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obamovú a mnoho ďalších krásnych žien po celom svete a zdobí aj môj instagramový profil tu.


It takes 5 years to pearl oyster to become from a grain of sand, the lofty 3 centimeter pearl. I had no idea there is such a thing possible. Australian brand Autore puts them on the thread and offers for (hold on) $ 1000000. If you are a bit dizzy of those zeros, would be better if I will write it in word - million dollars.

Perlorodke trvá 5 rokov, než sa zo zrnka piesku stane vznešená 3 centimetrové perla. Vôbec som netušila, že je niečo také možné. Australská značka Autore ich navlieka na jednu niť a ponúka za (držte sa) $ 1000000. Ak sa vám z toľkých núl trochu točí v hlave, tak to radšej napíšem slovom - milión dolárov.


At Baselworld 2015 of course I'm going too. I will get dressed as Elvis, I will arm myself with a hidden camera, microphone and other conveniences, that I could bring you the best of.

Na Baselworld 2015 sa samozrejme chystám tiež. Tentoraz sa prezlečiem za Elvisa, vyzbrojím skrytou kamerou, mikrofónom a ďalšími vymoženosťami, len aby som vám mohla priniesť the best of.


12 April 2014

LOOK: Beauty in the details

Last weekend, when I had to photo shoot this outfit, it was not one of my best. Just to find someone who could apply the false eyelashes on my  eyes took me over two hours.To do this it is usually a job for my talented makeup artist Iris, but she had to do Something Very Important in Germany. You know, good makeup artists are hard to find nowadays.

After half an hour of gluing at home in front of the mirror, when I destroyed three pairs of eyelashes and totally glued my eyes, I decided to find a stand-in for Iris, which was a very good idea, but to find an acceptable one, was not that simple. 

Even in the luxury department store Jelmoli in central Zurich, their specialized makeup artist could not stick the false eyelashes, because "she works there only first year" (oh how beautiful alibi). I thought that I will really cry. Finally Johannes from Beauty House Zurich saved me, to who I thank very much, because if it was not for him, this post will be published at least a week later. And something like this is unacceptable for such a professional blogger like me .

I am detalist. I have all prerequisites. Detailists do not have a simple life. Even to do some things takes me longer than for an ordinary person. Some outfits an year. After all, beauty is in the details. Or is it only me, who things like this?

And now I am going to dance...

Minulý víkend, keď som mala fotiť tento outfit, nebol jeden z mojich najlepších. Len nájsť niekoho v meste, kto by mi nalepil umelé riasy mi zabralo cez dve hodiny. Obvykle mám na to šikovnú makeup artistku Iris, ktorá však mala Niečo Veľmi Dôležité v Nemecku. To vieš, dobré makeup artistky sú dnes na roztrhanie. 

Po polhodine lepenia doma pred zrkadlom, zničených troch pároch mihalníc a totálne ulepených očiach, som sa rozhodla nájsť za Iris záskok,
čo bol veľmi dobrý nápad, ale jeho splnenie nie zas také jednoduché.

Keď mi v luxusnom obchodnom dome Jelmoli v centre Zurichu povedali, že nalepiť umelé riasy skrátka kozmetička nezvládne, pretože tam pracuje len prvý rok (och aké krásne alibi), tak som myslela, že sa rozplačem. Nakoniec ma zachránil Johannes z Beauty House Baden, ktorému týmto veľmi pekne ďakujem, pretože nebyť jeho, tak má tento post minimálne týždňové meškanie. A to si ja, profesionálna blogerka nemôžem dovoliť.

Som detalistka. Resp. mám na to všetky predpoklady. Detailistky nemajú život jednoduchý. Dokončiť niektoré veci mi trvá dlhšie, než normálnemu smrteľníkovi. Niektoré outfity dokonca rok. Vonkoncom, krása je v detailoch. Alebo si to myslím len ja?

A ja idem tancovať...fashion blogger

handbags

dresses

dior

pearls

fashion trends

dress Persunmall, handbag Asos, shoes Dior, bracelet Six, ring Six, earrings H&M

foundation Bobbi Brown, highlighter Kiko, eyeshadows Estée Lauder, eyebrow set Kiko,
blush Estée Lauder, lipstick Nivea


06 April 2014

BEAUTY: Tommy Hilfiger - Tommy Brights and Tommy Girl Brights

If you watched sometimes the Tommy Hilfiger fashion shows, you surely noticed, that they are full of sports elements, comfortable cuts, very casual and dedicated to women and men with youthful spirit. Therefore does not surprise me the character of his new perfumes - Tommy Brights and Tommy Girl Brights, which are citrus-fresh, inspired by fun and surprise, emanation of openness, trust and friendship, and ideal for the summer.

Ak sledujete módne prehliadky Tommyho Hilfigera, tak vám určite neuniklo, že sú plné športových prvkov, pohodlných strihov, very casual a venované pre ženy a mužov s mladistvým elánom. Preto ma ani neprekvapil charakter jeho nových parfumov - Tommy Brights and Tommy Girl Brights, ktoré sú citrusovo svieže, inšpirované zábavou a prekvapením, zosobnením otvorenosti , dôvery a priateľstva, a priam stvorené pre leto.
And what you (maybe) did not know about Tommy Hilfiger is

... that he was born in USA
... that in his 18 he opened small chain of stores called People’s Place with just $ 150
... that he showed his first Tommy Hilfiger collection to the world in 1985
... that his collections are very sporty, relaxed and very American
... that in his advertising campaigns featured celebrities such as Lenny Kravitz and Aaliyah
... that in 1995 he was named Menswear Designer of the Year
... that he is involved in many charity projects
... that he created two fragrances for Beyoncé Knowles
... that he opened 1200 boutiques all around the world. You´ll find them in 90 countries on five continents
and that he is beloved, beloved, beloved

A čo ste (možno) nevedeli o Tommy Hilfigerovi je,

... že sa narodil v USA
...  že ako 18-ročný vytvoril reťazec obchodov People´s Place s kapitálom 150 $
... že svoju prvú kolekciu Tommy Hilfiger ukázal svetu v roku 1985
... že sú jeho kolekcie veľmi športové, uvoľnené a veľmi americké
... že v jeho reklamných kampaniach vystupovali osobnosti ako Lenny Kravitz a Aaliyah
... že v roku 1995 bol menovaný ako pánsky dizajnér roku
... že sa podieľa na mnohých charitatívnych projektoch
... že vytvoril dva parfumy pre Beyoncé Knowles
... že otvoril 1200 butikov po celom svete. Nájdete ich v 90 krajinách, na piatich kontinentoch
a že je milovaný, milovaný, milovaný


03 April 2014

GIVEAWAY: Versace

Let´s play for this fresh spring perfume set Versace that contains a mini perfume, shower gel and body lotion.

Giveaway has only two mandatory - following this blog (GFC or Bloglovin) and leave your contact and several optional for those who would like to increase the chance of winning. Like it, share it, tweet about it!

Please fill out the form Rafflecopter, which is below the picture.

Giveaway is open internationally and will run until 28.4.2014.

Good luck!

Poďte si zahrať o tento svieži jarný parfumový set od Versace, ktorý obsahuje mini parfém, sprchový gel a telové mlieko.

Giveaway má len dve povinné – sledovať tento blog (cez GFC alebo Bloglovin) a zanechať na seba kontakt a niekoľko nepovinných pre tých, ktorí by chceli zvýšiť šancu výhry. Lajkujte, zdieľajte, tvítujte! 

Vyplňte prosím formulár Rafflecopter, ktorý je pod obrázkom.

Giveaway je otvorená medzinárodne a pobeží do 28.4.2014.

Veľa šťastia!

versace perfume


31 March 2014

LOOK: Swan Lake

I tried, if I can create something like the perfect undone look and it took me forever. I spent two days of photo shootings, hours of gluing false eyelashes and several hours on editing the photos and videos, I survived my first car accident at the crossroad Glattalstrasse and Birchstrasse and here I am. Just for eye catching. A swan without a lake. Dressed in the silk of which the wind made a veil of mist, in the white feather jacket, feet in silver shoes, adorned with Swarovski crystals, even forgetting how Tchaikovsky sounds.

Skúšala som, či dokážem vytvoriť niečo ako perfektný undone look a trvalo mi to celú večnosť. Strávila som na ňom dva dni fotografovania, hodiny lepenia umelých rias a niekoľko ďalších hodín úpravou fotiek a videa, prežila svoju prvú haváriu na križovatke ulíc Glattalstrasse a Birchstrasse a som tu. Len tak, pre potešenie oka. Labuť bez jazera. Odená do hodvábnych šiat, z ktorých vietor urobil závoj z hmly, v bielom páperovom kabátiku, obutá do striebra, ozdobená kameňmi Swarovski a zabúdajúca ako znie Čajkovskij.


red carpet dresses

handbags

shoes miu miu

feather dress

swarovski bracelet

earrings swarovski

dress Dresslily, coat mignon mignon, shoes Miu Miu, earrings Swarovski, bracelets Swarovski

foundation Bobbi Brown, eyeshadows Estée Lauder, pigments Parisax Professional, eyebrow set Kiko, blush Estée Lauder, highlighter Kiko, powder Estée Lauder, lipstick Rimmel