Popular

11 April 2019

BEAUTY: Guerlain | Bloom Of Rose | Such a different review


New perfume, new life, new world. Step two. Find yourself. Over and over, again and again. And like yourself and adore yourself like this new bloom of rose. Look up in the clouds of smoke, wait for change, open up, get a new moment and breathe and breathe and breathe and do not to be afraid and do not to be afraid and do not to be afraid. Whoever comes, what comes.

?

Whatever my path is and I will go anywhere, I will be strong. Maybe I will fall, maybe I´ll get wet and maybe dirty, I will be accompanied by a bloom of rose.

Maybe I'll get a compliment, maybe just a greeting and maybe a kiss, because I will scent like bloom of rose.

Maybe I will be unforgettable for a while with a bloom of rose.

Maybe I will move the world and somebody buys this perfume just because of me, for yourself, or for someone she likes, maybe she will give it to a girl who also decides to go to new world and need a bloom of rose.

And maybe once the whole world will be scented and loved.

Words of bloom of rose.

Nový parfum, nový život, nový svet. Krok dva. Nájsť sama seba. Znova. A mať sa rada a zbožňovať sa, ako túto novú vôňu bloom of rose. Hľadať sa v oblakoch dymu, čakať na zmenu, otvoriť sa, privoniať novým okamihom a dýchať a dýchať a dýchať a nebáť sa a nebáť sa a nebáť sa. Toho, kto príde, toho, čo príde.

?

Nech už bude moja cesta akákoľvek a pôjdem ňou kamkoľvek, nedám sa. Možno spadnem, možno zmoknem a možno sa ušpiním, bude ma na nej sprevádzať bloom of rose.

Možno dostanem kompliment, možno len pozdrav a možno bozk, veď budem voniať ako bloom of rose.

Možno budem neprehliadnuteľná, nezabudnuteľná a nepominuteľná aspoň na chvíľu s bloom of rose.

Možno pohnem svetom a niekto si kúpi tento parfum len kvôli mne, pre seba, alebo pre niekoho, koho má rád, možno ho podaruje niekomu, kto sa tiež rozhodne ísť novým svetom a bude k tomu potrebovať bloom of rose.

A možno raz celý svet bude voniať a milovať sa.

Slová bloom of rose.


Read more
SHARE:

08 April 2019

BEAUTY: Guerlain | Rouge de Guerlain


At the moment, my life is in ruins. I have nothing. Just a flat without address... But in my head, I have the whole world. Nobody can steal it, throw it out, destroy it. And I have an open heart and a dog that loves me. For a reward. And I have a new lipstick. I am not saying that it will solve everything, but it will certainly solve a lot. It lifts the ego, turns the world into a more colorful, fragrant, juicy and tastier. And besides all this, more beautiful. After all... when I look at myself in the mirror, it's still me. What, that I got older about one gray hair, one wrinkle and ten years.? Looking at myself in the mirror, I want to stop that moment - she is beautiful. Who said that? Certainly it is no longer among us, because it is like this, that all good is undervalued and appreciated too late. But for sure he would be happy that someone thought of him. And this person writes and remembers and has a joy and a good feeling from it - from a beautiful woman and from the beautiful moments, which make me even more and more beautiful. Like Rouge de Guerlain.

Now the review should come, but honestly, I don't know anything about this lipstick at all. I did not study, as I usually do, I did not hear anything about it, did not see an advertising, I do not know how much it costs, because I did not have to buy it, cause I got it from the PR and they gave me a lot of time to write what I want. And I write... and I am opening myself.

Momentálne je môj život v troskách. Nemám nič. Len byt bez adresy... Ale v hlave, v tej mám celý svet. Pch. To mi nemôže nikto ukradnúť, vyhodiť, zničiť. A mám ešte otvorené srdce a psa, ktorý ma má rád. Za odmenu. A ešte mám nový rúž. Nehovorím, že ten vyrieši všetko, ale vyrieší toho určite veľa. Zdvihne ego, zmení svet vo farebnejší, voňavejší, šťavnatejší a chutnejší. A popri tom všetkom, krajší. Veď… keď sa na seba pozriem do zrkadla, som to stále ja. Čo, že som zostarla o jediný sivý vlas, o jedinú vrásku a o desať rokov.? Keď sa na seba pozriem do zrkadla, do výlohy, do zrkadlovej apky v mobile, do späťáku zaparkovaného auta kdesi, chcem zastaviť tú chvíľu - je krásna. Kto to do kelu povedal.? Určite už nie je medzi nami, pretože tak to už býva, že všetko dobré je nedocenené a docenené až príliš neskoro. Ale je určite rád, že naňho niekto myslí. A píše a spomína a má radosť a zo mňa dobrý pocit - z krásnej ženy a z krásnych momentov, ktoré ma robia ešte a ešte a ešte krásnejšou. Rovnako ako Rouge de Guerlain.

Teraz by mala prísť na rad recenzia, ale úprimne, o tomto rúži neviem vôbec nič. Nič som si nenaštudovala, tak ako to obvykle robím, nič nepočula, nevidela reklamu, neviem ani koľko stojí, pretože som si ho nemusela kúpiť, ale dostala som ho od miláčikov z PR a tí mi dali veľa času, aby som napísala čo chcem. A ja píšem… a otváram sa presne ako ten rúž.


Read more
SHARE:

02 March 2019

BEAUTY: Sisley Paris | Sisleya | Hands and Body
is a hand cream that is unparalleled. Not only that it takes care about your hands, just like any cream, but! it has anti-aging effects, removes the skin pigment spots and protects it from harmful sun rays with SPF 30, restores elasticity of the skin and reduces fine wrinkles.

Afer every application your hands will be very thankful. The cream leaves a fine velvet finish on the hands. Non-stick, greasy and with a beautiful lavender scent.

Packaging. Forget all classical tubs with an impractical closure. The cream comes in a tube with a pump. Apply only as much as you need.

Concentrated Firming Body Cream

Jojo effect, lack of movement, irregular diet. Is that you? Then continue reading.

Another new addition from the Sisley series is the Concentrated Firming Body Cream. The luxury and care your body deserves and especially needs. Come on. How many different creams and serums do you have at home and how many of them are for your body? Not one? It does not surprise me. The body is not visible so much. However. There is normally some décollet or legs we show, but that's all. But imagine, that you deserve to have a body of twenty year old girl. Nice imagination. Sisley came with a body cream - a concentrate that gently shapes and refines the skin. Natural ingredients and vitamin E will activate your skin and will look younger and smoother after regular use.

The body cream is in a beautiful, elegant white tube with golden details and golden text. Beautiful to look at, nice to touch. High elegance, which is a characteristic for Sisley Paris.

Hand Care Anti Aging Concentrate

je krém na ruky, ktorý nemá obdoby. Nielen, že sa stará o vaše ruky, tak ako každý krém, ale! Má protistárnuce účinky, zbavuje pokožku pigmentových škvrn a chráni ju pred škodlivými slnečnými lúčmi faktorom 30, obnovuje elasticitu pokožky a redukuje jemné vrásky.

Čo na to po aplikácii vaše ruky? Predovšetkým vám povedia vďaka. Krém zanecháva na rukách jemný zamatový finiš. Nelepí, nemastí a krásne levanduľovo vonia.

Balenie. Zabudnite na všetky klasické tuby s nepraktickým uzáverom. Krém prichádza v tube s pumpičkou. Aplikujete len toľko, koľko práve potrebujete.

Concentrated Firming Body Cream

Jojo efekt, nedostatok pohybu, nepravidelná strava. Koho sa to netýka, nemusí ani pokračovať. Vy ostatní čítajte.

Ďalšia novinka z rady Sisleya je Concentrated Firming Body Cream. Luxus a starostlivosť, ktorú si vaše telo zaslúži a hlavne – potrebuje. Priznejte sa. Koľko rôznych krémov a sér na pleť máte doma a koľko z nich je na vaše telo? Ani jedno? Že ma to neprekvapuje. Telo totižto až toľko neukazujeme. Však. Sem-tam nejaký ten dekolt alebo nôžka a to je všetko. Ale predstavte si, že by ste mali telo dvadsiatničky. Krásna predstava. Sisleya prišli s telovým krémom – koncentrátom, ktorý pokožku jemne formuje, sťahuje a zjemnňuje. Prírodné ingrediencie a vitamín E vašu pokožku zaktivuje a po pravidelnom používaní bude vyzerať na pohľad mladšie, vypnutejšie a sviežejšie.

Telový krém je v krásnej elegantnej bielej tube so zlatistým uzáverom a zlatým textom. Krásne na pohľad, príjemné na dotyk. Vysoká elegancia, ktorá je pre radu Sisleya charakteristická.

Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | Sunleya | Age Minimizing Global Sun Care Prevents Dark Spots SPF 50Say no to traveling with an endless amounts of various creams and bottles. Thanks to Sunleya, the sun collection of Sisley Paris. At Sisley Paris they came to the market with something incredibly practical. They have developed a product that is a three in one - serum, skin and SPF 50 cream. There are a few protective facial creams I would stand for, but none of them contain a serum and does not have a deeper meaning unless it protects you against UVA sun rays. Sunleya, among other things, is beautifuly scented and has a sophisticated packaging with a practical pump. In addition, the protective cream has an anti-aging effect, it is not sticky, you can apply it on your skin without having to get rid of the old layer – additionally it has a nice nude color.

Cestovaniu s neuveriteľným množstvom rôzne veľkých dózičiek, krémikov, sér odzvonilo vďaka Sunleya, čo je rada Sisley Paris. V Sisley Paris prišli totižto na trh s niečím neuveriteľne praktickým. Vyvinuli produkt, ktorý je tri v jednom – sérum, pleťový krém a krém s SPF 50. Krémov s ochranným faktorom je niekoľko, za ktoré by som sa hrdo postavila, ale ani jeden neobsahuje sérum a nemá hlbší zmysel okrem toho, že vás chráni pred UVA slnečnými lúčmi. Sunleya okrem iného krásne vonia a má sofistikované balenie s praktickou pumpičkou. Ochranný krém má navyše protistárnuce účinky, na pleti nelepí, môžete ho znovu aplikovať na pleť bez toho, aby ste sa museli zbavovať starej vrstvy naneseného krému a má príjemné telové sfarbenie. Takže žiadne biele nánosy na pleti nehrozia.

Read more
SHARE:

24 February 2019

BEAUTY: Guearlain Paris | L´Essentiel Natural Glow Foundation 16H Wear SPF 20


I received again by post a beautifully scented box. The Swiss Post must be so happy for this kind of delivery. I open it impatiently. A bag. In the bag a small black box. I open it and I get a wow effect. A foundation. This bottle is so beautiful and so pleasant to touch. I will not let it out of my hand, I cannot stop looking at it.


This L'Essentiel foundation is available in incredible 30 shades. I have a makeup in 03 Natural and perfectly matches my skin. I personally expect from a foundation harmonization with the skin and perfect coverage. This makeup achieves these two things in excellence. And if it lasts 16 hours, I just have to say - great. The Makeup moisturizes and protects the skin and allows it to breathe. The skin is beautifully smooth and delicate.


I apply the foundation with a brush, but it can also be a beauty blender. Not much. One to two drops. It depends on the level of coverage you need. It goes all by skin type. Guerlain Paris also has a brush for this great makeup. I'll go for it because that design is remarable and it is not easy to resist.

Prišla mi poštou znovu jedna krásne rozvoniavajúca krabica. Nedočkavo otváram. Taštička. V taštičke nenápadná čierna krabička. Otvorím a wow efekt. Makeup. Ale to balenie, také nádherné a také príjemné na dotyk. Nepustím ho z ruky, neprestanem sa naň dívať.

Tento makeup L´Essentiel je dostupný v neuveriteľných 30 odtieňoch. Makeup mám v odtieni 03 Natural a perfektne mi sadol. Ja osobne očakávam od makeupu zjednotenie pleti a perfektné krytie. Tento makeup mi tieto dve veci poskytol. A ak má výdrž 16 hodín, tak musím len povedať – skvelé. Makeup pleť hydratuje a chráni a dovoľuje jej dýchať. Pleť je krásne vyhladená a jemná.

Ja makeup aplikujem štetcom, ale dá sa aj beauty blenderom. Stačí málo. Jedna až dve kvapky. Záleží, aký level krytia potrebujete. Všetko podľa typu pleti. Guerlain Paris má pre tento skvelý makeup aj štetec. Pôjdem doňho, pretože ten dizajn a tie štetiny. Tomu sa jednoducho nedá odolať.


Read more
SHARE:

20 February 2019

BEAUTY: Sisley Paris | L´Orchidée Corail Blush


What incredibly amazed me recently, is the L'Orchidée Corail Blush. I discovered it at the Sisley Paris event, which was held in Zurich in Switzerland. Instead of a lunch break, I decided to go the event and did not regret it at all. So many important information for blogging, tasty lunch and generous gifts. OMG. They delight you even more if you do not expect them. You know that.

Did you know that behind the Sisley Paris is a French family? No artificial business-marketing attacks on your wallets, but products made and designed directly from the heart. For more than three generations, the family d'Ornano has been bringing high quality cosmetic prosucts on the market. Behind this is the best PR agencies and it is not different in Switzerland. Great team, perfect organization and great events.

But let's go back to the enchanting blush that has inspired me most at the event. Even to choose one product was difficult and possibly unfair, because every product is great and is special. But eyecatcher is really an eyecatcher.

This highlighter blush has a silver packaging with a fine orchid relief. Nothing says. Not a little. And what a treasure inside is hiding. When you open it, I guarantee you the wow effect. Which will last forever. A beautiful orchid with fine golden soft pigments. You will not want to disturb the beauty with any brush. If you do that once, the blush will offer you just right pigmentation. You can layer it as needed. It is available in three shades. Not cheap, but worth it.

Čo ma neuveriteľne v poslednej dobe taktiež očarilo, je tvárenka L´Orchidée Corail Blush. Prišla som k nej na evente Sisley Paris, ktorý sa konal v Zurichu. Namiesto obednej pauzy som si odbehla na eventík a neľutujem. Toľko dôležitých informácií pre blogging, chutný obedík a tie darčeky. Potešia vás ešte viac, ak ich neočakávate. Veď to poznáte. V Sisley Paris sú naozaj štedrí.

Vedeli ste, že za Sisley Paris stojí francúzska rodinná firma? Žiadny umelý business-marketing útočiaci na vaše peňaženky, ale produkty vyrábané a dizajnované priamo zo srdca. Rodina d´Ornano už po tri generácie prináša na trh vysokú a kvalitnú kozmetiku. Za touto firmou stoja tie najlepšie PR agentúry a inak tomu nie je ani vo Švajčiarsku. Skvelý team, perfektná organizácia a vydarené eventy.

Ale poďme naspäť k očarujúcej tvárenke, ktorá ma nadchla z celého eventu najviac. Aj keď vybrať ten naj produkt bolo ťažké a možno nefér, pretože každý produkt je skvelý a má niečo do seba. Ale eyecatcher je eyecatcher.

Rozjasňujúca tvárenka má strieborné balenie s jemným reliéfom Orchideje. Nič neprezrádza. Ani trochu- A aký poklad vo vnútri ukrýva. Keď ju otvoríte, zaručujem wow efekt. Ktorý bude trvať večnosť. Krásna orchidej s jemnými zlatistými odleskami. Nebudete chcieť tu krásu narušiť žiadnym štetcom. Ak tak raz urobíte, tvárenka vám poskytne pigmentáciu tak akorát. Môžete ju vrstviť podľa potreby. Je dostupná v troch odtieňoch. Nie je lacná, ale stojí za to.


Read more
SHARE:

03 February 2019

BEAUTY: Guearlain Paris | Météorites Face PowderPR packages from Guerlain Paris are incredibly scented and are always a nice surprise. Both in terms of content and quality, it is always  a pleasure for the eyes.

This time, they pleased me with the face powder from the Meteorites pearl collection.

This face power is something you should not miss to try out – i think it is fabulous. I know, there are hundreds on the market, but the Meteorites Face Powder is definitely one of the best. The packaging is golden, with a scaled relief, after opening you will feel a beautiful, for Guerlain a typical floral scent, and you can see the wonderful colorful pearls. Its just so beautiful! I recommend to pick-up the powder from the pearls with a brush. Which is exactly developed for the Meteorites collection.

The powder leaves a finely beautiful finish on the skin and a pleasantly fragrant skin. Just the application of it makes it already a wonderful experience...

PR balíčky z Guerlain Paris sú neuveriteľne voňavé a vždy milo prekvapia. Jak obsahom, tak kvalitou a vždy sú potešením pre oko.

Tentoraz ma potešili pleťovým púdrom z perličkovej kolekcie Meteorites.

Pleťový púder je taká čerešnička na torte za makeupovou rutinou a nie, že ju budete zanedbávať. Na trhu sú stovky púdrov. A ja vám jeden neprehliadnuteľný ukážem – Meteorites Face Powder. Obal je zlatý, so šupinovým reliéfom, po otvorení zacítite krásnu, pre Guerlain tak typickú kvetinovú vôňu a naskytne sa vám pohľad na nádherné rôznofarebné perly. Krása. Prach z perličiek doporučujem naberať na štetec, ktorý je presne na kolekciu Meteorites vyvinutý.

Púder zanecháva na pleti jemne matný finish a pokožku príjemne voňavú. Aplikovať ho je zážitok…

Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.