09 September 2019

24 Days Of Christmas Filled With LOVE Calendar by Amorana

amorana adventskalender

I know exactly what I'm going to do on those endless long days before Christmas comes. Wash and iron and walk to work, while lying down in the evening with a big loud sigh.

Day zero. I activate Badoo app and get someone to open the erotic advent calendar by Amorana ? And maybe I’ll do it myself. For myself. After looking into the LOVE calendar, it is clear to me that I will not need anything else in my life. Just love; but my dog Mia gives it to me. So.?

Day one. If I do not find the right partner, because this window in the calendar is dedicated to him or at least its festive opening, I will postpone this matter. For worse times. In the first window there is a penis ring. Warning. The Lord of the Rings vibrates and stimulates the clitoris. Maybe I'll put it on my finger and that’s it

The next day I will wear beautiful black lace panties and I will clean my bathroom.

On the third day I will discover my G point by myself. Perhaps finally. Finalyyyy.

On the fourth day I will light a scented candle and relax and imagine someone lightly rubbing my back. Still, a guy would be good.

I will probably rest on the fifth day. Also something very necessary. There's a gift for gentlemen and it is a vibrating masturbator. At this point I envy the guys and I'd like to try it myself.

On the sixth day I will use Venus balls. Nice and slow.

On the seventh day I will start dusting Mias fur. Discipline is discipline. This little dog just does what she wants.

The eighth day is marked by double pleasure. Double vibrator. Not yet tried, but I look forward to this day.

The ninth day will be pink like cotton candy. Like Marylin's chewing gum. Like my panties. Like the pink vibrator from window number nine. It doesn't vibrate, but it doesn't matter at all. Just nine windows and my first drawer is full. Of pleasure.

Day number ten. Those guys again. I discovered three penis rings, in three different sizes. By the way. Do you think size matters? Cliché question but I would like to know your opinion.

The massage oil is in window eleven.

On the twelfth day I will spoil my clitoris with a special lubricating gel designed just for it.

Thirteenth day. Duck for the bath. Looking like a real duck which is actually a toy. For adults.

Chokers are my favorite outfit accessories. The one from window fourteen is extremely sexy. Maybe I'll wear it on the night in Zurich when the city plays loud music and people are hungry for love.

Kama sutra cards. I don't know exactly for what they will be played yet. Maybe for love. Maybe for money. Maybe everything.

Seventeen is wow. My favorite window. Perfect designed piece and functional. Who does not try will not understand.

Eighteen. Tie me, untie me.

On the nineteenth day I will run around the apartment with nipple clamps. Mia (my dog, who has to look at it all in silence and now is writing this article with me) sorry.

On the twentieth day I will shower with more pleasure than ever. Call it a massage net for washing the whole body.

Twenty-one. And these guys again. One-time massage vibrator will not let me sleep because I have no idea how to use it.

Twenty-second day. For a more intense sense of pleasure, I found an eye mask in this window.

Twenty-third day. I will probably be alone, but I will try it out. Spray for wet oral sex.

And tadada. Twentyfour. If you have read this post until here, congratulations. Womanizer - a sophisticated vibrator for women is in the last window. And this cannot be described. Because they would definitely ban my blog if I describe it in detail. It has to be simply experienced.

Viem presne, čo budem robiť počas tých nekonečných dlhých dní, než nastanú Vianoce. Upratovať. Prať a žehliť a chodiť popritom do práce a večer si ľahnem s veľkým hlasným vzdychom do postele.

Deň nula. Aktivujem si Badoo a niekoho zoženiem, aby som s ním mohla otvoriť erotic advent calendar by Amorana ? A možno to urobím sama. Sama pre seba. Po tom, čo som nazrela do kalendára LOVE mi je jasné, že nebudem potrebovať už nič iné. Vo svojom živote. Len tú lásku. Ale tú mi dáva môj pes Mia. Tak.?

Deň číslo jeden. Ak nenájdem správneho partnera, pretože toto okienko v kalendári je venované práve jemu alebo aspoň jeho sviatočnému otvoreniu, vec odložím. Na horšie časy. V prvom okienku sa totiž nachádza penis ring. Pozor. Pán prsteňov vibruje a stimuluje pritom klitoris. Čo. Možno si ho navlečiem na svoj prst a bude to.

Druhý deň si oblečiem krásne čierne krajkové nohavičky a budem v nich gruntovať kúpelňu.

Na tretí deň objavím sama so sebou svoj G bod. Snáď konečne. Konečneeeee.

Štvrtý deň si zapálim voňavú sviečku a budem relaxovať a predstavovať si, že mi niekto zľahka masíruje chrbát. Predsa len by sa ten chlap zišiel.

Piaty deň budem pravdepodobne odpočívať. Aj to treba. Je tam totiž darček pre pánov a to vibrujúci masturbátor. V tomto momente závidím chlapom a rada by som ho vyskúšala za nich.

Šiesty deň použijem venušine guličky. Pekne a pomaly.

Siedmy deň sa pustím do prášenia Miinho kožúška. Disciplína je disciplína. Ten malý pes si proste robí čo chce.

Ôsmy deň sa nesie v znamení dvojitej rozkoše. Dvojitý vibrátor. Ešte nevyskúšané, ale teším sa na tento deň.

Deviaty deň bude ružový ako cukrová vata. Ako Marylinina žuvačka. Ako moje nohavičky. Ako ružový vibrátor z okienka číslo deväť. Síce nevibruje, ale vôbec to nevadí. Ešte len deväť okienok a môj prvý šuflík je plný. Rozkoše.

Deň číslo desať. Zas tí chlapi. Objavila som tri prstene na penis, v troch rôznych veľkostiach. Mimochodom. Myslíte si, že na veľkosti záleží? Cliché otázka ale nemohla som si ju odpustiť.

Masážny olejíček je v okienku jedenásť.

Dvanásty deň rozmaznám svoj klitoris špeciálnym lubrikačným gelom určeným práve naň.

Trinásty deň. Kačička do vane. Tváriaca sa ako ozajstná kačička, ktorá je v skutočnosti hračka. Pre dospelých.

Čoukry sú moje obľúbené doplnky do outfitu. Ten zo štrnástky je nesmierne sexy. Asi mu ukážem nočný Zurich, keď v meste hraje hlasná hudba a ľudia sú hladní po láske.

Karty kama sutra. Ešte neviem presne o čo sa bude hrať. Možno o lásku. Možno o peniaze. Možno o všetko.

Sedemnásť je wow. Moje najobľúbenejšie okienko. Dizajnovka jak sa patrí a funkčná. Kto nevyskúša, nepochopí.

Osemnásť. Priviaž ma, odviaž sa.


Devätnásty den budem behať po byte so štipcami na bradavkách. Mia (môj pes, ktorý sa na to všetko musí mlčky prizerať a teraz so mnou píše tento článok) prepáč.

Dvadsiaty deň sa osprchujem s väčšou radosťou než inokedy. Volajme ju masážna sieťka na mytie celého tela je ten dôvod.

Dvadsaťjeden. A zas tí chlapi. Jednorázový masážny vibrátor mi nedá spať, pretože nemám predstavu ako ho použit.

Dvadsiaty druhý deň. Pre intenzívnejší pocit rozkoše som v tomto okienku našla masku na oči.

Dvadsiaty tretí deň. Prežijem ho pravdepodobne sama, ale rada vyskúšam. Sprej na mokrý orálny sex.

A tramtadadá. Dvadsaťštyri. Ak ste sa dočítali až sem, blahoželám. Womenizer – sofistikovaný vibrátor pre ženy je tá vec, ktorá sa nachádza v poslednom okienku. A tú nie je možné opísať. Pretože by mi určite zabanovali blog ak by som to tu rozjela na plné pecky. To sa jednoducho musí zažiť.

SHARE:

No comments

Post a Comment

Blogger Template by pipdig